Wettelijke vermeldingen

ARTIKEL 1: BESCHRIJVING VAN DE SITE

Deze site is toegankelijk via het volgende URL-adres: www.princesse-amandine.be (hierna de “site” genoemd).

De site is eigendom van de Vereniging Princesse Amandine, ondergebracht bij GERMICOPA, 1, allée Loeiz Herrieu – CS 33033, 29334 Quimper Cedex, RCS 533 078 895 00018

De site werd ontworpen en ontwikkeld door Axome en gehost door de vennootschap OVH.

 

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING

2.1 AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT in geval van een spel: De surfer wordt gevraagd een inschrijvingsformulier in te vullen. Hij verbindt er zich toe correcte en volledige gegevens te geven. Zijn inschrijving wordt bevestigd door het verzenden van een bericht naar het e-mailadres dat hij in het inschrijvingsformulier heeft ingegeven.

Minderjarigen mogen zich inschrijven op de site www.princesse-amandine.be, op voorwaarde dat ze vooraf de toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) verkregen hebben. De vereniging Princesse Amandine behoudt zich het recht voor om er op elk moment een schriftelijk bewijs van te vragen en om tot alle controles over te gaan evenals om elke account op te zeggen waarvan de minderjarige houder de genoemde toelating niet binnen de vereiste termijn ingediend heeft.

Op het einde van zijn inschrijving verkrijgt de surfer een login en een paswoord waarmee hij toegang heeft tot de functies van de site en tot de verschillende bijdragemodules.

Er wordt één enkele inschrijving per gezin toegestaan (zelfde familienaam, zelfde postadres).

Elke verbinding of gegevenstransmissie die met de login en het paswoord van een gebruiker wordt uitgevoerd zal geacht worden door deze laatste uitgevoerd te zijn. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn login en zijn paswoord gemaakt wordt. Bij verlies, diefstal of misbruik moet de gebruiker onmiddellijk de vereniging Princesse Amandine verwittigen.

 

ARTIKEL 3: GRATIS DIENST

Het gebruik van de dienst die door de vereniging Princesse Amandine geleverd wordt en in deze algemene voorwaarden beschreven wordt, is volledig gratis.

De uitrusting (computer, telefoon, telecommunicatiemiddelen, enz.) die toegang tot deze dienst geeft, is uitsluitend ten laste van de surfers evenals de kosten voor de verbinding met het internetnetwerk.

 

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOM

De site en haar inhoud zijn de exclusieve eigendom van de vereniging Princesse Amandine. Buiten de gewone raadpleging van de Site op het internet is elk ander gebruik van de Site of haar inhoud onderworpen aan het voorafgaandelijk akkoord van de vereniging Princesse Amandine.

 

ARTIKEL 5: BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de surfers zullen verwerkt worden volgens de “loi informatique et libertés” (informatica- en vrijhedenwet) nr. 2004-801 van 6 augustus 2004. Elke surfer heeft een toegangs-, verbeterings- of schrappingsrecht voor de gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit uit te oefenen, kan hij zich wenden tot de vereniging Princesse Amandine. Deze informatie is bestemd voor het gebruik door de vereniging Princesse Amandine voor marketing-, handels- of promotiedoeleinden.

 

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN COOKIES

De vereniging Princesse Amandine mag het cookiesysteem op haar website gebruiken. Een cookie is een tekstfile dat op de harde schijf wordt geplaatst door een server van webpagina’s. De cookies mogen geen programma’s uitvoeren of virussen in de computer aanbrengen. De cookies worden op een unieke manier toegekend en kunnen enkel gelezen worden door de webserver van het domein dat het cookie heeft uitgegeven. Elke surfer heeft de mogelijkheid de cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers aanvaarden de cookies automatisch maar het is eveneens mogelijk de parameters van de browser te wijzigen om deze te weigeren.

 

ARTIKEL 7: RISICO’S VERBONDEN AAN HET INTERNET

De diensten van de Site zijn 24 uur op 24, zeven dagen op zeven toegankelijk, behalve bij overmacht of een gebeurtenis die buiten de controle valt van de vereniging Princesse Amandine en onder voorbehoud van onderhoudsperiodes en eventuele pannes.

De transfersnelheid en de antwoordtijd van de informatie die tussen het internetnetwerk en het platform van de Site uitgewisseld wordt, zijn niet door de vereniging Princesse Amandine gewaarborgd. De uitwisselingssnelheid van de gegevens hangt immers niet af van de toegangsprestatie die door de vereniging Princesse Amandine geboden wordt maar van de kenmerken die inherent zijn aan de onlinenetwerken met betrekking tot de technische absorptiemiddelen van het gegenereerde verkeer.

De vereniging Princesse Amandine wijst de gebruikers op de kenmerken en de beperkingen van het internetnetwerk en wijst alle verantwoordelijkheid af die te maken heeft met de gevolgen van de verbinding van de gebruikers met dit netwerk via de Site.

In het bijzonder kan de vereniging Princesse Amandine niet aansprakelijk gehouden worden voor elke materiële of immateriële schade die toegebracht wordt aan de gebruikers, hun computeruitrusting en de gegevens die erop zijn opgeslagen en aan de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit.

De vereniging Princesse Amandine kan niet aansprakelijk gehouden worden voor elk gebruik door derden van elementen die zich op de persoonlijke ruimte van de Site bevinden.

De vereniging Princesse Amandine kan zeker niet aansprakelijk gesteld worden indien een of meerdere gebruikers zich niet zouden kunnen verbinden met de website omwille van een technisch defect of gelijk welk probleem dat met name te maken heeft met de overbelasting van het netwerk.

 

ARTIKEL 8: PASSIEVE VERZAMELING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Sommige persoonsgegevens die op onze server geregistreerd zijn, zijn gegevens die u vrijwillig geeft wanneer u online formulieren invult. De andere gegevens worden tijdens uw bezoek automatisch verzameld.

Deze gegevens die tijdens uw bezoek automatisch verzameld worden, zijn de volgende: – Uw IP-adres: uw internettoegangleverancier kent uw computer een IP-adres toe waarmee u toegang tot het internet verkrijgt. Dit adres wordt in het algemeen beschouwd als niet persoonlijk identificeerbare informatie aangezien het verandert telkens u een verbinding maakt.

– Uw login wanneer u op de beperkt toegankelijke delen surft.- Het adres van de internetsite vanwaar u zich rechtstreeks met de internetsite www.princesse-amandine.be verbonden heeft.- De datum en het uur van uw bezoek aan de site en de pagina’s die u geraadpleegd heeft.- Het besturingssysteem van uw computer en uw browsersoftware.

Overeenkomstig de “loi informatique et libertés” (informatica- en vrijhedenwet) nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 heeft u toegangs-, verbeterings- en schrappingsrecht voor de gegevens die op u betrekking hebben, op eenvoudige aanvraag die schriftelijk per post gericht wordt aan de vereniging Princesse Amandine.

 

ARTIKEL 9: GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

De vereniging Princesse Amandine zal enkel persoonlijke gegevens van bezoekers aan de site doorgeven indien deze laatsten er haar uitdrukkelijk toelating voor geven.

De vereniging Princesse Amandine zal de persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doelstellingen die u werden aangeduid op het ogenblik dat u deze gegeven hebt.

 

ARTIKEL 10: OPSCHORTING EN OPZEGGING

De vereniging Princesse Amandine zal eenzijdig en op elk ogenblik haar onlinesite tijdelijk of definitief kunnen onderbreken zonder dat ze hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder dat dit aanleiding kan geven tot de toekenning van een schadevergoeding van gelijk welke aard dan ook.

 

ARTIKEL 11: SITES VAN DERDEN

De webpagina’s van de site kunnen hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere internetsites die beheerd worden door vennootschappen die verschillen van de vereniging Princesse Amandine en waarop de vereniging Princesse Amandine geen enkele soort controle uitvoert. De vereniging Princesse Amandine is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van deze sites van derden noch voor de inhoud waarnaar deze sites van derden kunnen verwijzen.

 

ARTIKEL 12: VARIA

Het staat de vereniging Princesse Amandine vrij deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De gebruikers zijn onderworpen aan de laatste versie van de algemene gebruiksvoorwaarden.

De algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Franse wetten en elk geschil over de uitvoering en/of de interpretatie ervan zal voorgelegd worden aan de Franse rechtbanken.

Het is ten strengste verboden om de naam “association/vereniging Princesse Amandine” en/of haar logo evenals alle merken, tekeningen, modellen die vermeld en/of weergegeven worden op deze site of op elke andere verbonden site te gebruiken of te reproduceren om welke reden dan ook en met name voor reclamedoeleinden, zonder voorafgaandelijke geschreven toestemming van de vereniging Princesse Amandine.

 

© 2014 – De Vereniging Princesse Amandine, alle rechten voorbehouden.